Vælg en side

Udvalg i Sønderjyllands Golfklub

Udvalg i Sønderjyllands Golfklub

 • Bestemmelser for Udvalg i Sønderjyllands Golfklub

Generelle bestemmelser.

1. Sønderjyllands Golfklub (SGK) har opdelt klubbens arbejdende udvalg i følgende tre interesseområder:

Driftsområdet

Sportsområdet

Aktivitetsområdet

2. Hvert område/udvalg har et bestyrelsesmedlem der er koordinator, som tillige er udvalgenes kontaktperson. Kontaktpersonen kan deltage i sit områdes udvalgsmøder. Bestyrelsen (SGK) lægger stor vægt på, at der er en god intern kommunikation mellem de enkelte områder samt udvalgene.

3. Bestyrelsen har nedsat – og udpeget formænd for – følgende udvalg:

Driftsområdet       Baneudvalg

                             Husudvalg

                             Sponsorudvalg

                                             

Sportsområdet:   Sportsudvalg

                            Juniorudvalg

                            Begynderudvalg

 

Aktivitetsområdet:Turneringsudvalg

                             Banekontroludval

                             Handicapudval

                             Natur- og Miljøudvalg

Herudover er der et fungerende Amatør- og Ordensudvalg, der refererer direkte til bestyrelsen.

4. Antallet af medlemmer i de enkelte udvalg er varierende. Såfremt et medlem udtræder, eller der er behov for en udvidelse af udvalget, kan formanden udpege det nye medlem efter samråd med det øvrige udvalg. Ligeledes kan repræsentanter fra sekretariatet, greenkeeperne, restauratøren og træneren udpeges til at deltage i udvalget. Disse repræsentanter har ikke stemmeret.

5. Lejlighedsvis og efter behov og ved specielle lejligheder kan eventuelle eksperter inviteres til at deltage i udvalgsmøder. Et udvalg er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede udvalgsmedlemmer er til stede. Beslutninger skal tilstræbes afgjort i enighed, i modsat fald afgøres sagen ved afstemning med almindeligt flertal.

6. Udvalgene holder møder efter behov. Det bør tilstræbes, at der aftales en fast mødekalender for hvert kalenderår. Der er mellem Bestyrelsen (SGK) og Udvalgsformændene aftalt et årligt fælles møde ved sæsonafslutning.

7. Formanden sætter dagsordenen. Golfklubbens medlemmer kan få optaget punkter på dagsordenen ved at rette henvendelse til formanden eller sekretariatet. Dagsordenen skal foreligge hos mødedeltagerne 5 dage før mødet.

8. Hvert udvalg fører en intern protokol, hvor udvalgets beslutninger indføres. Bestyrelsen (SGK) samt øvrige udvalgsformænd har dog adgang til beslutnings-protokollen. Hvert udvalg udarbejder en årsberetning over udvalgets virke og gennemførte handlinger.

9. Bestyrelsen har udarbejdet en Handleplan med en række konkrete målsætninger, som udvalgene skal bestræbe sig på at gennemføre. Driftsplanen bliver revideret årligt, hvor tillige udvalgenes fremadrettede mål behandles.

10. Udvalget drager omsorg for, at drifts- og investeringsbudgettet under udvalgets område overholdes. Såfremt der kan forudses en overskridelse eller uforudsete udgifter, skal kontaktpersonen straks informeres for at iværksætte eventuelle foranstaltninger.

11. Udvalgsformanden skal drage omsorg for, at udvalgets beslutninger iværksættes, og at kontaktpersonen er rettidigt informeret om betydende dispositioner samt tiltag, som evt. kan berøre andre udvalg.

Specielle bestemmelser:

Amatør- og Ordensudvalget skal:

 • Behandle og afgøre sager, der forelægges udvalget, eller som udvalget selv bliver opmærksom på vedrørende overtrædelse af ordens- og etikettereglerne, herunder sager om usportslig eller dårlig opførsel,
 • Rådgive banekontrollen i tvivlsspørgsmål. Udvalget orienteres i denne forbindelse løbende om status for banekontrollens arbejde, og AOU inviteres til at deltage i banekontrollens evalueringsmøder,
 • Medvirke til udbredelse af kendskabet til de generelle og lokale etiketteregler, samt Ordens & Amatør Udvalgets arbejde, herunder medvirke til at udbrede kendskabet til konsekvenserne ved overtrædelse af reglerne,
 • Udarbejde årsberetning og statistik over udvalgets virke samt trufne afgørelser(anonymiseret),
 • Foranledige at greenfee spilleres hjemmeklub orienteres om idømt sanktion.

Baneudvalget skal:

Tilrettelægge, og gennem Chefgreenkeeperen forestå baneanlæggets drift, vedligehold udviklinger samt ændringer.

Dette indebærer:

 •      udarbejdelse af en langsigtet målsætning for banens art og standard.
 •      i samarbejde med Chefgreenkeeperen at udarbejde flerårige handlingsplaner og tilhørende budgetter for banens pasning og anskaffelse af nye maskiner.
 •      at medvirke til at banepersonalet får mulighed for at dygtiggøre sig.
 •     løbende sammen med Chefgreenkeeperen at vurdere maskinparken og banens stand, herunder banens markeringer og iværksætte de fornødne arbejder for at opretholde den ønskede standard.
 •     at bistå Chefgreenkeeperen med tilrettelæggelse af planer for banearbejdets udførelse.
 •     at være bindeled mellem chefgreenkeeperen og medlemmer samt øvrige udvalg, herunder orientere turneringsudvalget om evt. ændringer i den spillemæssige standard af banen.
 •     Varetage indvendig og udvendig drift og vedligeholdelse af greenkeeper bygninger.
 •      I samarbejde med Chefgreenkeeperen udarbejde forslag til Baneudvalgets drifts- og investeringsbudget, der skal fremsendes til bestyrelsen (SGK) senest d. 1. nov.

Banekontroludvalget skal: 

 • Sikre, at alle spillere, det vil sige medlemmer og gæster på banen er spilleberettigede
 •      Sikre, at der er et fornuftigt flow under spil på banen
 •      Sikre, at der ikke opstår farlige situationer
 •      Sikre, at alle spiller efter golfens etikette og at man har en fornuftig adfærd under spil
 •      Sikre, at alle passer på banen ift. at ligge turfs tilbage på plads, at rette nedslagsmærker på greens, at rive efter sig i bunkers, at trolleys og buggys ikke køres ind over teesteder, greens og forgreens.

Begynderudvalget skal:

 •       Gennemføre ugentlige begynderturneringer. (Tirsdagsturneringer)
 •       Gennemføre turnering /-er i sæsonen, hvor begynderne spiller med klubbens øvrige medlemmer
 •       Opstille og vedligeholde regler for opnåelse af grønt kort (spilletilladelse)
 •      Koordinere & udvikle den etablerede mentorordning for begyndere efter at de har fået det grønne kort
 •      Fastlægge program for begynderundervisning
 •       Vedligeholde og optimere begynderundervisningen (golfskolen) i samarbejde med Pro’en, der står for den praktiske gennemførelse af undervisningen
 •       Tilrettelægge regelundervisning specielt rettet mod begyndere
 •       Medvirke til at sikre, at begyndere får en god indføring i klubben
 •       Planlægge og gennemføre indslusningsaktiviteter for nye golfspillere i klubben. Aktiviteterne skal være målrettet til nye golfspilleres første 2 år i klubben og have fokus på de sociale relationer i klubben samt golfmæssig udvikling.  
 •       I samarbejde med Golfmanager ajourføre diverse informationsmateriale rettet mod begyndere og nye medlemmer.
 •       Udarbejde forslag til Begynderudvalgets driftsbudget, der skal fremsendes til bestyrelsen (SGK) senest d. 1.nov.

Handicapudvalget skal: 

 • Sørge for at EGA-handicap systemet overholdes. Dette sker bl.a. ved samarbejde mellem udvalget og sekretariatet.Foretage evt. suspendering og skønsmæssig regulering af en spillers handicap

Husudvalget skal:

 •       Varetage indvendig og udvendig drift og vedligeholdelse af klubhus, omklædningsrum, depotrum, bagrum og portnerbolig.
 •       Varetage indvendig og udvendig drift og vedligeholdelse af de på banen tilhørende starterhus, træningshus på driving range, lynbeskyttelseshuse & evt. yderligere bygninger på driving range.
 •       Varetage drift og vedligeholdelse af udvendig fast belægning samt servicefaciliteter.
 •       Forestå byggestyring ved istandsættelser, ombygninger og tilbygninger.
 •       Varetage driftsmæssige anliggender med restaurantens forpagter.
 •       Varetage øvrige opgaver der naturligt falder ind under udvalgets område.
 •       Udarbejde forslag til husudvalgets drifts- og investeringsbudget, der skal fremsendes til bestyrelsen (SGK) senest d. 1. nov.

Juniorudvalget skal:

 •       Varetage golfklubbens yngste spilleres interesser gennem en aktiv juniorafdeling, herunder tilbyde & tilrettelægge træning.
 •       Udvikle et godt miljø for SGK’s yngste medlemmer for derigennem at skabe et godt samarbejde med forældrene til disse Juniorspillere.
 •      Arrangere sociale arrangementer og tilse en god overgang af Juniorspillere til Seniorspillere.
 •       Udarbejde forslag til Juniorudvalgets driftsbudget, der skal fremsendes til bestyrelsen (SGK) senest d. 1. nov.

Natur- Og Miljøudvalget:

 •      Være med til at fremme natur og miljø ved en målrettet indsats – også for at give spillerne gode naturoplevelser.
 •       Koordinere klubbens indsats og opgaver indenfor området i et samarbejde med den daglige ledelse samt primært Baneudvalg og Husudvalg.
 •      Udvikle og forbedre medlemmernes ansvarlighed indenfor natur- og miljøområdet.
 •      Udarbejde forslag til målsætning for natur og miljø på klubbens område, herunder udarbejde konkret forslag til en miljøpolitik. Forslaget forelægges bestyrelsen til godkendelse inden generalforsamlingen i 2016.
 •      Hvert andet år udarbejde et grønt regnskab, som en del af bestyrelsens beretning på generalforsamlingen. Første gang på generalforsamlingen i 2017.
 •      Informerer klubbens medlemmer om natur- og miljøforhold, bl.a. på info-og medlemsmøder samt på klubbens hjemmeside.
 •      Deltage i samarbejde med andre klubber om natur og miljø samt være i løbende kontakt med Dansk Golf Union og kommunale myndigheder omkring natur- og miljøspørgsmål.
 •      I tæt samarbejde med Chefgreenkeeperen tilse at bestemmelserne i pesticidbekendtgørelsen overholdes og at den samlede opgørelse af banens forbrug af plantebeskyttelsesmidler og pesticidbelastning fremgår af klubbens hjemmeside.

Sponsorudvalget skal: 

 •       Varetage klubbens interesser & kontakter overfor alle sponsorer inkl. leverandørsponsorer
 •       Afvikle sponsordag samt øvrige arrangementer for sponsorerne
 •       Sikre vore sponsorer en optimal eksponering
 •       Medvirke til tegning af annoncer på klubbens hjemmeside
 •       I samarbejde med turneringsudvalget finde turneringssponsorer
 •       I samarbejde med Sportsudvalget udvikle Elitesponsorer.
 •       I samarbejde med sekretariatet forestå salg af “Company days”
 •       Sikre at skiltning m.m. er i overensstemmelse med gældende myndighedsregler samt klubbens egen etiske målsætning
 •       Holde et vågent øje med markedet og altid have ájourført salgsmateriale på hylden!
 •       Udarbejde forslag til Sponsorudvalgets budget, der skal fremsendes til bestyrelsen (SGK) senest d. 1. nov.

Sportsudvalget skal:

 •      Sikre at SGK’s overordnede sportslige strategi er koordineret med Sportsudvalgets strategi.
 •      Udvikle de sportslige interesser på eliteplan
 •       Muliggøre at den enkelte spiller kan udvikle sig teknisk, mentalt og socialt inden for de budgetterede rammer
 •       Varetage det sportslige samarbejde mellem DGU og spillere
 •       Varetage det sportslige samarbejde med Elite Aabenraa.
 •       “Avle” & udvikle talenter til klubbens elitehold
 •       Tilrettelægge de sportslige ambitioner og udvikling med Pro’en
 • Udarbejde forslag til Sportsudvalget driftsbudget, der skal fremsendes til bestyrelsen (SGK) senest d. 1. nov.

Turneringsudvalget skal:

 •       Til stadighed sikre en udvikling af de årlige turneringer, for optimal deltagelse af alle medlemskategorier.
 •       Udarbejde turneringsprogram og sørge for afvikling af turneringer
 •       Varetage uddannelse af turneringsledere
 •       Udarbejde og vedligeholde ordensregler, lokale regler, turneringsbetingelser og -bestemmelser
 •       I samarbejde med sponsorudvalget varetage kontakt til turneringssponsorer
 •       Afvikle klubmesterskaber
 •       Ajourføre resultattavler
 •      Udarbejde forslag til Turneringsudvalget driftsbudget, der skal fremsendes til bestyrelsen (SGK) senest d. 1. nov.

Således godkendt af bestyrelsen for Sønderjyllands Golfklub den 1. oktober 2018.

Bestyrelsen:

John Riisberg                               Poul Erik Hansen          Anne Lene Søndergaard

Jesper Kraak                                Bent Johnsen

Indmeldelse

SKAL DU OGSÅ MELDES IND I DANMARKS SMUKKESTE GOLFKLUB?

Hvis du ønsker at melde dig ind i Sønderjyllands Golfklub skal du blot udfylde vores indmeldelsesblanket som du finder på nedenstående link. Vær opmærksom på at du skal uploade din underskrift som bevis, dette kan sagtens være et billede af din underskrift på et hvidt papir.

Danmarks smukkeste golfklub

SDJ golfklub

Golfbanevej 3
6360 Tinglev
Tlf.: +45 74 68 75 25
CVR: 12345678

Åbningstider

Sekretariatet
Mandag til torsdag kl. 9.30 - 15.00
Fredag fra kl. 9.30 - 13.00

Følg os