Vedtægter

 § 1 – Navn og hjemsted

Klubbens navn er Sønderjyllands Golfklub og er stiftet i 1968. Klubbens hjemsted er i Aabenraa Kommune.

§ 2 – Formål

Det er Sønderjyllands Golfklubs formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede og fremme interessen for og kendskabet til golfsporten. Klubben skal drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, så klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Sønderjyllands Golfklub skal som medlemsejet klub give medlemmer på alle niveauer og i alle aldersklasser optimale betingelser for at udvikle sig sportsligt i et socialt fællesskab og i gensidig respekt.

Forudsætningen herfor er at alle klubbens faciliteter til stadighed optimeres og at det økonomiske grundlag skabes gennem målrettet drift af Sønderjyllands Golfklub.

§ 3 – Medlemskab

Klubben optager medlemmer fordelt på de nedenfor nævnte medlemsklasser. Generalforsamlingen kan om fornødent begrænse tilgangen af aktive medlemmer. Dog skal der på trods af eventuelle begrænsninger altid være mulighed for optagelse af medlemmer omfattet af medlemskategori B og C, ligesom der ej heller skal gælde nogen begrænsning for ægtefæller og samlevere/samleversker, hvorved forstås en partner, med hvem man mindst et år forud for indmeldelsen har haft og fortsat har fælles bopæl. Tilsvarende gælder for passive medlemmer, der tidligere har været aktive medlemmer.

Klubbens medlemmer opdeles i følgende medlemsklasser:

A       Medlemmer over 25 år

B       Medlemmer mellem 18 og 25 år.

C       Medlemmer under 18 år.

D       Long distance medlemmer.

E       Passive medlemmer.

F       Prøvemedlemmer

G       Fleksibelt medlemskab

H       Studiemedlemskab

Medlemmer i medlemsklasse D forudsætter dokumentation for medlemskab af en anden registreret golfklub, hvor der betales kontingent som medlem over 25 år, svarende til mindst 60 % af kontingentet i medlemsklasse A i Sønderjyllands Golfklub.

Medlemmer i medlemsklasse F betaler kontingent som prøvemedlem og efter 3 måneder betales kontingent fastsat af bestyrelsen for resten af sæsonen. Indmeldelsesgebyr skal betales, når fuld spilletilladelse er erhvervet.

Medlemmer i medlemsklasse G har samme rettigheder og adgang til klubbens faciliteter, administration af handicap m.v., som øvrige medlemmer, men betaler gældende greenfeesats hver gang der spilles på 18 hullers banen. Medlemmer i denne klasse modtager DGU kort i henhold til de regler, der er fastlagt af Dansk Golf Union, men kan ikke opnå rabatter, herunder deltage i ordninger i forbindelse med greenfee aftaler med andre klubber. Deltagelse i turneringer begrænses til åbne turneringer. Der kan når som helst skiftes til medlemsklasse A. Sker det i løbet af en sæson modregnes det allerede betalte kontingent.

Der kan maksimalt overføres 20 medlemmer årligt fra øvrige aktive medlemsklasser til medlemsklasse G. Der oprettes venteliste efter ”først til mølle” princippet.

Som Studiemedlem i medlemsklasse H kan optages unge under uddannelse mellem 18 og 30 år der kan fremvise et gyldigt studiekort eller lignende. Studiemedlemmer skal være tilmeldt en uddannelse og have fast bopæl mindst 100 km fra Sønderjyllands Golfklub. Klubben skal hvert år have en kopi af et gyldigt studiekort eller lignende. Studiemedlemmer har samme rettigheder som medlemmer i medlemsklasse A.

.§ 4 – Indmeldelse og -gebyr

Alene personer, der opfylder Dansk Golf Union’s til enhver tid gældende bestemmelser herfor, kan optages eller forblive som medlemmer af klubben. Indmeldelse skal ske skriftligt til klubben.

Medlemmer, der er optaget den 1. januar 1999 eller senere, betaler et indmeldelsesgebyr der fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen og er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Indmeldelsesgebyret kan betales afdragsvis i henhold til bestyrelsens retningslinjer.

Medlemmer i medlemsklasse A, som er indmeldt inden den 31. december 1998 har indbetalt et kapitalindskud, der udbetales igen ved udmeldelse eller ved det fyldte 67. år. Til medlemmer i klasse B, der er indmeldt inden 31. december 1998 udstedes kapitalindskudsbevis ved overgang til klasse A Kapitalindskuddet tilbagebetales ved udmeldelse eller ved det fyldte 67. år.

Medlemmer i medlemsklasse B, som på indmeldelsestidspunktet blev indmeldt i medlemsklasse C og som siden indmeldelsen uafbrudt har været medlem i klubben, skal ikke betale indmeldelsesgebyr ved overgang

til medlemsklasse A.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at etablere særlige tilbud om indskud og / eller kontingent i forbindelse med hvervekampagner, i forbindelse med golfens dag, åbent hus-arrangementer og lignende.

§ 5 – Udmeldelse

Udmeldelse af klubben samt anmodning om overgang til anden medlemskategori skal ske skriftligt til klubbens sekretariat senest 31. december med virkning fra det efterfølgende år.

Indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori.

§ 6 – Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen og er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Kontingentet betales

enten              i én rate inden udgangen af januar kvartal.

eller                i to lige store rater, hvor 1. rate betales inden udgangen af januar kvartal                         og 2. rate betales inden udgangen af april kvartal.

Kontingentopkrævningen skal tilmeldes Betalingsservice.

Ved indmeldelse efter 1. juli, uden forinden at have været prøvemedlem i henhold til §3, betales halvt kontingent for det pågældende år. Såfremt et medlem er i restance med sit kontingent i over et kvartal fra opkrævningen, kan det af bestyrelsen suspenderes fra alle sine rettigheder og kan først genoptages i klubben, når kontingentet for hele den mellemliggende periode er betalt.

§ 7 – Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i Aabenraa kommune hvert år inden udgangen af februar. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel. Indvarslingen af generalforsamlingen kan ske ved elektronisk nyhedsbrev til alle, der er tilmeldt klubbens nyhedsmail samt ved opslag i klubhuset og på hjemmesiden. Dagsorden med angivelse af evt. forslag fremhæves i indkaldelsen.

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. januar.

§ 8 – Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt

§ 9 – Generalforsamlingens ledelse

Den valgte dirigent, der ikke kan være medlem af bestyrelsen, leder generalforsamlingen. Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Alle medlemmer i kategorien A, og B har stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle medlemmer har taleret.

Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted, når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor. Bortset herfra afgøres alle anliggender på generalforsamlingerne ved simpel stemmeflerhed.

Over generalforsamlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutninger eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen underskrevet af mere end 10 % af klubbens stemmerberettigede aktive medlemmer.

Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet, og generalforsamlingen skal afholdes i Aabenraa kommune inden 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden og forslag, der ønskes behandlet.

§ 11 – Bestyrelsens sammensætning

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. For 1 år ad gangen vælges endvidere 2 suppleanter. Af bestyrelsen afgår årligt skiftevis 2 og 3 medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted.
Klubbens bestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

§ 12 – Bestyrelsens kompetencer

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og udarbejder forretningsorden for bestyrelsens arbejde samt bestemmelser for udvalg.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg og udpeger formænd for disse. De udpegede formænd finder selv de nødvendige udvalgsmedlemmer til de respektive udvalg. De udpegede formænd har, med ansvar over for bestyrelsen, den nødvendige kompetence til at forestå udvalgenes arbejde. Bestyrelsen kan beslutte at fratage udvalgsformænd hvervet.

Bestyrelsen bestemmer, hvilke greenfee takster, der skal betales af spillere, der ikke er medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden skal drage omsorg for, at bestyrelsens beslutninger bringes til udførelse. Senest 7 dage før hvert bestyrelsesmøde sendes dagsorden ud til bestyrelsesmedlemmer. Der skal fra bestyrelsesmøderne udarbejdes referat til klubbens protokol, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Der skal derudover efter bestyrelsesmøderne gives en orientering, der offentliggøres på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset.

§ 13 – Tegning og Hæftelse

For indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Klubben tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes den dog af den samlede bestyrelse.

§ 14 – Regnskab

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Klubbens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 15 – Særlige bestemmelser

Ved spillet følges ”The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” regler, samt de af DGU fastsatte handicapregler. Bestyrelsen fastsætter de lokale regler, som den måtte finde fornødne. Disse skal dog godkendes af Dansk Golf Union.

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes m.h.t. spillet og ordenens opretholdelse på klubbens arealer. Overtrædes disse bestemmelser, kan bestyrelsen midlertidigt udelukke medlemmet fra deltagelse i spillet og fra klubbens lokaler. I gentagelsestilfælde er udelukkelsen endelig.

Bestyrelsens afgørelser i medfør af foregående stykke kan indankes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg.

Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbund fastlagte betingelser for medlemskab. Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.

§ 16 – Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, hvis 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor – uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.

Vedtages opløsning, træffer generalforsamlingen bestemmelse om afvikling af klubbens aktiver/passiver. Et eventuelt overskud ved klubbens opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, institution mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU / EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.  Ved afviklingens afslutning afholdes ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af afslutningsregnskabet.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 15. februar 2023

Henrik Lüth                  Poul Erik Hansen              Anne Lene Søndergaard

Bent Johnsen               Bent Giebel