Vælg en side

Morgenfruer referat generalforsamling 2020

Morgenfruerenes generalforsamling, den 7.10.2020

 

36 morgenfruer deltog efter en 9 hullers turnering, hvor 24 spillede.

 

  1. Jonna bød velkommen til morgenfruernes 45.generalforsamling. En særlig velkommen til et nyt medlem Eva Schmidt.

Karen blev valgt til dirigent og Else Marie til referent.

Karen erklærede generalforsamlingen for rettidig indkaldt.

 

  1. Formandens beretning:

Ved sæsonstart 1.april var der fint vejr og sommergreens stod klar, men desværre kunne vi jo ikke starte p.gr.af coronaen.

Jonna sendte sin velkomsttale ud til medlemmerne på skrift.

Turneringskalenderen blev rettet til 3 gange p.gr.af flere aflysninger – blandt andet træningsdagen, venskabsturneringen med onsdagspigerne og udflugten til Loher Sand. Desværre måtte vi også aflyse vores Ladies Cup i juni måned.

Den 20. maj kunne vi så endelig starte vores sæson i dejligt vejr.

Vi har hver onsdag været 25-32 spillende morgenfruer.

Nye ræve til næste års ræveturnering blev:

A – Karen Serup

B – Laila Larsen

Den i første omgang aflyste ” kør selv” udflugt til Haderslev blev alligevel arrangeret og 19 morgenfruer havde en dejlig dag.

Den af onsdagspigerne arrangerede Pink Cup blev først afviklet den 20. august, men kun med en deltagelse af 12 morgenfruer.

Electic blev kun spillet en uge, da anden uge måtte aflyses p.gr.af regn.

Turneringen med seniorherreklubben den 27.aug.blev en rigtig hyggelig dag, og næste år er det igen morgenfruerne der arrangerer.

32 morgenfruer havde kvalificeret sig at spille Solheim, men på grund af at mange alligevel ikke kunne deltage måtte vi nøjes med 26 spillere.

Jonna opfordrede os til på forhånd at meddele det, hvis man ikke kan deltage.

Jonna pointerede hvor vigtig det er at sætte sig på både på tidsbestilling og klubturnering.

Hvis man fremover glemmer det kan man ikke reguleres og eller komme på Top-ti listen.

Det anbefales at turneringslederen spiller med på første flight hvis man skulle blive nødsaget til at aflyse.

Lone vil igen i år at arrangere den hyggelige juleturnering med spil på bag-ni med 3 køller/jern og efterfølgende lækker mad. Sidste år deltog 26, men i år vil der kun blive plads til 20 spillere.

Dirigenten fortalte lidt om det nye handicapsystem som træder i kraft til næste år. Fremover vil handicappet udregnes af gennemsnit af de 8 bedste scores blandt de sidste 20 afleverede

Scorekort. Så man opfordres til at indlevere så mange scorekort som muligt.

Mere information gives til opstart næste sæson.

Næste sæson får vi tildelt færre starttider, der skal bestilles inden mandag kl.8 på ” 18 hullers bane ”og ikke som hidtil på ” morgenfruer ”. Hvis man glemmer at bestille kan man stadig få en starttid, såfremt der er ledige tider tilbage.

Vi vil stadig have gunstart til månedsturneringen.

-2-

 

 

Jonna sluttede med at takke alle turneringslederne, Hanne Møller for sponsorat, Margit for at føre listerne og Verner for at ”starte” os.

 

 

  1. Da kasseren er sygemeldt kunne regnskabet for 2020 ikke fremlægges.

 

  1. Kontingentet for 2021 forbliver uændret kr. 400 som bedes indbetalt inden 31.12.2020

 

 

  1. På valg til bestyrelsen var:

Lis og Ruth, som begge modtog genvalg og Jonna og Else Marie som begge ikke ønskede genvalg.

Som nye medlemmer blev foreslået og valgt Rikke og Lene

 

  1. Jonna vil gerne stå for L.C. med hjælp fra bestyrelsen, Margit og Else Marie

 

  1. Der var ingen indkomne forslag.

 

 

  1. Eventuelt:

Dirigenten opfordrede flere til at deltage i månedsturneringer.

 

Afslutningsvis blev der uddelt præmier for turneringer i september, electic og top 10 listerne.

Karen takkede for god orden.

Generalforsamlingen sluttede kl. 13:45

 

 

Else Marie Herfort

-Referent-