Vælg en side

Morgenfruer Vedtægter 2021

 

 

VEDTÆGTER FOR MORGENFRUERNE

                

Onsdagsklubben MORGENFRUERNE er et tilbud til alle damer i Sønderjyllands Golfklub om hver onsdag at spille en runde golf under turnerings­mæssige forhold. Formålet er endvidere at fremme den enkeltes golfniveau og at øge det venskabelige samvær.

 

Hvem kan være medlem?

Alle kvindelige medlemmer af Sønderjyllands Golfklub. Ingen Handicapbegrænsning.

 

Indmeldelse

Indmeldelse foretages ved henvendelse til ét af MORGENFRUERNES bestyrelses­medlemmer. Deltagelse i turneringerne er mulig umiddel­bart efter indbetaling af kontingent.

 

Efter hvilke regler spilles?

Der spilles efter The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews regler, samt Sønderjyllands Golfklubs lokale regler og almindelige regler for amatører.

 

Hvordan afvikles turneringerne?

Turneringerne afvikles hver onsdag fra kl. 08.44–9.56. I dette tidsrum har MORGENFRUERNE fortrinsret på 1. teested. For at deltage i turneringen skal der spilles i ovennævnte tidsrum.

 

Selvom klubben er en underafdeling af Sønderjyllands Golfklub, som får tildelt fortrinsret om onsdagen, er banen åben for såvel green-fee-spillere som andre medlemmer af Sønderjyllands Golfklub, såfremt alle starttider ikke er optaget.

 

Hvornår spilles?

Der indledes med et orienteringsmøde 1. onsdag i april. Der spilles iht. turneringsprogrammet fra 2. onsdag i april til og med onsdag i uge 41 (oktober).

 

Hvilke turneringsformer spilles der?

Forskellige turneringsformer spilles i henhold til turneringsprogrammet, som udsendes i februar måned. Sideløbende afvikles der Top-Ti konkurrence for hele sæsonen.

 

Kontingent

Årskontingent fastsættes år for år på generalforsamlingen. For tiden 400kr. som indbetales til konto 7910 7067310 inden 31.12 Klubbens bestyrelse er ansvarlig for regnskabet.

 

Præmier og præmieoverrækkelser

Præmieoverrækkelse finder sted en gang om måneden – den sidste onsdag i måneden.

 

Klubbens bestyrelse

Klubbens bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer, 2 ordinære medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Der udpeges en revisor.

 

 

 

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes onsdag i uge 41 (oktober) og varsles 2 uger inden.

 

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 

– Valg af dirigent

– Formandens beretning

– Kassererens fremlæggelse af regnskab

– Fastlæggelse af kontingent

– Valg af bestyrelsesmedlemmer

– Indkomne forslag

– Evt.

 

Indkomne forslag

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden den varslede generalforsamling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter for Morgenfruerne 2021