Vedtægter

VEDTÆGTER FOR MORGENFRUERNE

Onsdagsklubben MORGENFRUERNE er et tilbud til alle damer i Sønderjyllands Golfklub om hver onsdag at spille en runde golf under turnerings­mæssige forhold. Formålet er endvidere at fremme den enkeltes golfniveau og at øge det venskabelige samvær.

Hvem kan være medlem?

Alle kvindelige medlemmer af Sønderjyllands Golfklub. Ingen Handicapbegrænsning.

Indmeldelse

Indmeldelse foretages ved henvendelse til ét af MORGENFRUERNES bestyrelses­medlemmer. Deltagelse i turneringerne er mulig umiddel­bart efter indbetaling af kontingent.

Efter hvilke regler spilles?

Der spilles efter The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews regler, samt Sønderjyllands Golfklubs lokale regler og almindelige regler for amatører.

Hvordan afvikles turneringerne?

Turneringerne afvikles hver onsdag fra kl. 08.20–9.56. I dette tidsrum har MORGENFRUERNE fortrinsret på 1. teested. For at deltage i turneringen skal der spilles i ovennævnte tidsrum.

Selvom klubben er en underafdeling af Sønderjyllands Golfklub, som får tildelt fortrinsret om onsdagen, er banen åben for såvel green-fee-spillere som andre medlemmer af Sønderjyllands Golfklub, såfremt alle starttider ikke er optaget.

Hvornår spilles?

Der indledes med et orienteringsmøde 1. onsdag i april. Der spilles iht. turneringsprogrammet fra 1. onsdag i april til og med første onsdag i oktober.

Hvilke turneringsformer spilles der?

Forskellige turneringsformer spilles i henhold til turneringsprogrammet, som udsendes i februar måned. Sideløbende afvikles der Top-Ti konkurrence for hele sæsonen.

Kontingent
Årskontingent fastsættes år for år på generalforsamlingen og indbetales til konto 7910 7067310 inden 31.12 Klubbens bestyrelse er ansvarlig for regnskabet.

Hole in one forsikring er incl.

Tegningsret til Morgenfruerne konto har den, til enhver tid siddende formand og kasserer. Den til enhver tid siddende formand og kasserer, kan påtegne fuldmagt til bankkontoen.

Præmier og præmieoverrækkelser
Præmieoverrækkelse finder sted en gang om måneden – den første onsdag i måneden.

Klubbens bestyrelse
Klubbens bestyrelse består af en formand, næstformand, kasserer, 2 ordinære medlemmer samt 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges for 2 år ad gangen. Der udpeges en revisor.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes første onsdag i oktober og varsles 2 uger inden.

Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Kassererens fremlæggelse af regnskab
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Indkomne forslag
  • Evt.

Indkomne forslag
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden den varslede generalforsamling.

 

Vedtægter for Morgenfruerne 2022